Μέρες «Παθών» και Ανάστασης. Days’ Passion and Resurrection.
  
  
  

Αρχίζοντας από την Μεγάλη Τεσσαρακοστή κάθε χριστιανός χρειάζεται να εντείνει την «ασκητική» ταύτιση και να αυξήσει μερικές αρετές: την αγάπη, τη σωφροσύνη, τη νηστεία και την προσευχή. Χωρίς αυτές τις πνευματικές εργασίες είναι αδύνατο στην ψυχή να έλθει σε «κοινωνία» με τα μυστήρια της Μεγάλης Εβδομάδας, κατά τρόπο τέλειο, με τα άρρητα μυστήρια του Θεού. Όταν ο νους καταγίνεται με την προετοιμασία, εκείνο που κάνει στην πραγματικότητα είναι να στριφογυρίζει γύρω σε αντιλήψεις που απορρέουν απ ‘τη σωτηρία της ψυχής. Η χάρη της νηστείας, της προσευχής και η συμμέτοχη στο Θείο δράμα τον αποσπά από τις υλικές αντιλήψεις και τον δένει με το Θεό. Τότε ο νους επειδή στρέφεται προς το Θεό, με τη θεϊκή ακτινοβολία θεούται κι αυτός μέσα στη νίκη της σωτηρίας. Πρέπει όμως να σημειώσουμε καλά ότι καμιά «ασκητική» ταύτιση στερημένη την αγάπη δεν φέρνει στο Θεό. Η αγάπη κάνει να γινόμαστε Θεός, χάρη στο Χριστό που έγινε άνθρωπος από αγάπη για τον άνθρωπο και Του δίδαξε την οδό της αναγεννημένης, της αναστημένης φύσης και της Αλήθειας.

Ο χριστιανική διδαχή αποπνέει μεγάλη αισιοδοξία, αισιοδοξία που έρχεται από την εμπιστοσύνη του προς την αναγεννημένη ανθρώπινη φύση και προς τη δράση των αναγεννημένων ψυχών, των «παρθένων» πλέον και καθαρών, που συλλαμβάνουν το πνεύμα του Χριστιανισμού. Να γίνεις δίκαιος και άγιος, να ενωθείς με το θεό μέσα στη λάμψη του πνεύματος, να που τείνει η Μεγάλη Εβδομάδα.

H ιδωμένη ανθρώπινη φύση θέτει σε κάθε χριστιανό το επιτακτικό καθήκον να γυρίσει πίσω, να αναγεννηθεί πνευματικά καθώς θα συμμετέχει στο συμβολικό Θείο δράμα, να βρει την αρχική κατάσταση του ανθρώπου, ή καλύτερα να πραγματώσει μέσα του τη φύση που του χάρισε ο Θεός. Δεν είναι η χριστιανική οδός το μαρτύριο της σάρκας, που την νομίζουν ακάθαρτη, αλλά η κάθαρση του πνεύματος και της ψυχής, απαραίτητη για να ενωθούμε με το Θεό, που είναι όλος πνεύμα και αλήθεια.

Η αληθινή εικόνα του ανθρώπου ξεχειλά την πνευματική φύση της ψυχής και απλώνεται και στο υλικό το σώμα. Έπειτα η πλήρης πραγμάτωση της ανθρώπινης φύσης απαιτεί και το άλλο υπερφυσικό δώρο, την σωτηρία, μια σωτηρία που οδηγεί στο πραγματικό αναμάρτητο. Υπάρχει το μέσο και για τούτη την επίτευξη. Για να επιτύχει στο δύσκολο τούτο έργο, πρέπει ο άνθρωπος να αφήσει ελεύθερη δράση στην επιθυμία, που ο Δημιουργός άναψε στην ψυχή του για Εκείνον, για τον οποίο του έδωσε μια θολή γνώση.

Η άγια αυτή επιθυμία επιτρέπει στον άνθρωπο να πραγματώσει τη μακαριότητα, να ξαναβρεί την αληθινή φύση μέσα απ την μυστηριακή εργασία της Μεγάλης ‘Εβδομάδος.

Ας ευχηθούμε τούτες τις ημέρες του Θείου δράματος, κάθε χριστιανός να επιτύχει έρευνα εσωτερική, σύνθεση φιλοσοφική, η οποία αγκαλιάζει το σύμπαν και προσπαθεί να το ερμηνέψει και αναζητά όχι την πάλη κατά της σάρκας, αλλά το φωτισμό του νου με το νου. Όπου και όταν αυτός, εν τέλει, φωτιστεί, όλα μετουσιώνονται.

 

Μια πνευματική Ανάσταση σας εύχομαι.

 

 

 

 

Starting from the Lent every Christian needs to step up the «ascetic» identify and raise some virtues: love, wisdom, fasting and prayer. Without these intellectual soul can not come into «society» in the mysteries of Holy Week, so perfect, the mysteries of God implicitly. When the mind is engaged to prepare, what to do is to actually spun around in attitudes resulting from the salvation of the soul. The result of fasting, prayer and participation in the divine drama distract from the physical concepts and ties with God. Then the mind because it is directed to God, the divine and radiation “God is”’ is in the victory of salvation. But we must note well that no «ascetic» identity deprived of love not bring to God. Love makes you become God, thanks to Christ who became man out of love for man and taught him the path of regenerated, resurrected the nature and truth.
The Christian teaching conveys great optimism, optimism that comes from confidence in the regenerated human nature and to the action of regenerated souls, the ‘virgin’ net now, that capture the spirit of Christianity. To become a righteous and holy, to be united with God in the splendor of the spirit, which tends to the Holy Week.
H as seen human nature gives every Christian the imperative to turn back, reborn spiritually as they participate in the symbolic divine drama, to find the original condition of man, or rather to realize the middle of the nature that earned him God. Not the Christian street martyrdom of the flesh, which they feel dirty, but the clearance of spirit and soul necessary to unite with God, which is all spirit and truth.
The true picture of the man burst out the spiritual nature of the soul and spreads the material body. Then the full realization of human nature and requires the other supernatural gift of salvation, a salvation that leads to actual spinelessness. There is a tool for achieving this. To succeed in this difficult task, should the man to leave free play to the desire that the Creator was lit in his soul for Him, for they gave a vague knowledge. The holy desire that allows people to realize the blessedness, to rediscover the true nature from inside the mysterious work of the Holy Week.
We hope such withdrawal to the days of the Divine drama every Christian to achieve internal investigation, synthesis of philosophy, which embraces the universe and tries to translation and search not fighting against flesh, but the lighting of mind with mind. Where and when is ultimately illuminated, all translated.

 

A spiritual resurrection you wish.

 

 

Πηγή εικόνας:http://www.oodegr.com/oode/esxata/eikones/anast2.JPG

 

 

Annyra Π. Ezmperg.