Η αρχαία Κόρινθος και ο ναός του Απόλλωνα.

 

Μέρος από ιστορικές μαρτυρίες για την καταστροφή της αρχαίας Ελλάδας….

  

  

 

Ο ιστορικός Παπαρρηγόπουλος μας λέει ότι ο Νέρωνας προξένησε στην Ελλάδα συμφορές μεγαλύτερες από εκείνες που προξένησε στα παλαιότερα χρόνια η διαβόητη επιδρομή του Ξέρξη.

Ο Παυσανίας αναφέρει ότι παλιές πόλεις με μεγάλο πολιτισμό είχαν καταντήσει ολιγάριθμα χωριά ή σώζονταν μόνο κάποια ίχνη της παλιάς τους ύπαρξης κι ακμής. Και σαν τέτοιες πόλεις ονομάζει τη Θήβα, τη Δήλο, τον Πανοπέα και πάρα πολλές άλλες. Πολλές απ’ αυτές τις πόλεις είχαν καταστραφεί και κατεδαφιστεί απ’ τους Ρωμαίους κατά την περίοδο των κατακτητικών πολέμων τους εναντίον της Ελλάδας, όπως η Κόρινθος το 146 π. Χ. που ξεθεμελιώθηκε από τον Ρωμαίο στρατηγό Μόμμιο.

Για την καταστροφή της Κορίνθου ο Διόδωρος  γράφει: « Η πόλη αυτή προς μεγάλη κατάπληξη των μεταγενέστερων, καταστράφηκε τελείως απ’ τους Ρωμαίους. Μαντεία Θέατρο, Ιερά πολύχρονα, είχαν καταντήσει σωροί από άμορφες πέτρες…. Η ισοπεδωμένη τούτη πόλη προκαλούσε τη βαθειά συμπάθεια όχι μόνο σε όσους την έβλεπαν στον καιρό της καταστροφής της αλλά και στα κατοπινά χρόνια…Κανένας απ’ όσους περνούσαν, από εκεί δεν έφευγε χωρίς να δακρύσει». (Διόδωρος, 32, 27).

Ο Δίων Χρυσόστομος μας πληροφορεί ότι: την ίδια τύχη είχαν και οι πόλεις Ανθηδών, Αλαία, Λάρυμνα, Μέγαρα, Χαλκίδα που τις εξαφάνισε ο Σύλλας, γιατί τόλμησαν να συμμαχήσουν με τον βασιλιά του Πόντου Μιθριδάτη και να αντισταθούν στη Ρωμαϊκή κατάκτηση. Πολλοί Έλληνες κυρίως Κορίνθιοι, Μακεδόνες, Θηβαίοι και άλλοι μετατρέπονται σε δούλους των Ρωμαίων και το δουλεμπόριο αναπτύσσεται όπου φθάνει σε μεγάλη ακμή. Η Ελλάδα είχε σχεδόν όλη ερημώσει». Ακόμη γράφει: τα δύο τρίτα της Εύβοιας είχαν εγκαταλειφτεί «δι’ αμέλεια τε και ολιγανθρωπίαν», οι περισσότερες Ελληνικές πόλεις είχαν γίνει βοσκοτόπια των Ρωμαίων!!! Το Ελληνικό εμπόρειο είχε ολωσδιόλου νεκρωθεί και παλιά μεγάλα εμπορικά κέντρα όπως η Ρόδος είχαν ξεπέσει κι εξαφανιστεί.

Μα και τα πολιτιστικά μνημεία της Ελλάδας πλήρωσαν κι αυτά τον φόρο τους στην καταστροφική μανία των Ρωμαίων κατακτητών. Άλλα λεηλατήθηκαν και πάρα πολλά καταστράφηκαν επί τόπου. Η Ρώμη είχε γεμίσει από αρπαγμένους ελληνικούς θησαυρούς. Μάλιστα ο αυτοκράτορας Καλιγούλας (37-41) είχε διατάξει να αποκεφαλιστούν όλα τα αγάλματα των θεών, που είχαν κλαπεί απ’ την Ελλάδα και στόλιζαν ναούς, δρόμους και πλατείες της Ρώμης, και να τοποθετηθεί στη θέση τους η δική του προτομή. Άλλοι πάλι, δίχως κανέναν έλεγχο, έξυναν τις ελληνικές επιγραφές για να γράψουν τα ονόματά τους.

Ο Παπαρρηγόπουλος γράφει για την κατάσταση τούτη: «Αι Μιλτιάδου και Θεμιστοκλέους εικόνες μετεγράφοντο εις Ρωμαίο άνδρα ή Θράκα. Και αυτά τα των θεών αγάλματα δεν διέφυγον τας τοιαύτας μεταμφιέσεις». (Τομ Β’ σελ, 61-62).

 

 

 

Βιβλιογραφία:

Θανάση Μητσόπουλος. «ΙΣΤΟΡΙΑ και ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ» (τόμος Γ’, «ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΉ ΚΑΙ ΡΩΜΑΪΚΉ ΕΠΟΧΗ») . Εκδ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ. 1984

 

Πηγή εικόνας:

http://images.google.gr/imgres?imgurl=http://dim-a-korinth.kor.sch.gr/Town_Ancient.files/ascs7.jpg&imgrefurl=http://dim-a-korinth.kor.sch.gr/Town_Ancient.htm&usg=__g9n08Ez0k7rC-YbvTAgqqm7yoDM=&h=283&w=348&sz=53&hl=el&start=95&um=1&itbs=1&tbnid=g2oJE4JGVDxdAM:&tbnh=98&tbnw=120&prev=/images%3Fq%3D%25CE%25B1%25CF%2581%25CF%2587%25CE%25B1%25CE%25B9%25CE%25B1%2B%25CE%25BA%25CE%25BF%25CF%2581%25CE%25B9%25CE%25BD%25CE%25B8%25CE%25BF%25CF%2582%26start%3D80%26um%3D1%26hl%3Del%26sa%3DN%26rlz%3D1T4SKPB_enGR309GR309%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1

 

 

 

 Part of historical evidence for the destruction of ancient Greece ….

The historian Paparrigopoulos, tells us that Nero caused major disasters in Greece than in previous years caused the infamous invasion of Xerxes.
Pausanias mentions that old cities with great culture had become a few villages or survived only some traces of their existence and old acne. And as such cities called Thebes, Delos, the Panopea and many others. Many of these towns were destroyed and demolished from the Romans during the wars of conquest against Greece, including Corinth in 146 BC which shattered by the Roman general Mommio.
For the destruction of Corinth Diodorus writes: «The city is much to wonder downstream, was completely destroyed from the Romans. Oracles Theater, Sacred many years, were reduced to piles of amorphous stones …. The devastated city that caused deep sympathy not only to those who saw the time of the disaster and the following years … none of those who passed by did not leave there without wept.

(Diodorus, 32, 27).
The Dio Chrysostom informs us that: had the same fate and cities Anthidon, Halai, Larymna, Megara, Chalkis who overturned the Sulla, because they dared to ally with the King of Pontus Mithridates and to resist the Roman conquest. Many Greeks mainly Corinthians, Macedonians, Thebans and others become slaves of the Romans and the slave trade developed which arrives at great prosperity. Greece had nearly all deserted. Even writes: two-thirds of Gujarat had abandoned «self-neglect and The few people, most Greek cities were made pastures of the Romans! The Greek trade had completely die old and older malls such as Rhodes had fallen and disappeared.
Ma and cultural monuments of Greece and they paid tax to the destructive fury of the Roman conquerors.
Other looted and many were destroyed on the ground. Rome was full of arpagmenous Greek treasures. Indeed, the emperor Caligula (37-41) had ordered to apokefalistoun all the statues of the gods, which were stolen from Greece and used to decorate temples, streets and squares of Rome, and put in place his own portrait. Others, without any control, exynan the Greek inscriptions to write their names.
The Paparrigopoulos writes about this situation: ‘The Miltiadou and Themistocles images changing names man in Roman Thrace. And these statues of the gods has not escaped such, disguises nity.
(Vol II pp, 61-62).

 

Αnnyra P. Ezemperg

Advertisements