Το Ιερό του θεού Έρωτα στη Κλιτύ του Ιερού Βράχου.

 
                                
                                           

Το Ιερό του θεού Έρωτα στη Κλιτύ του Ιερού Βράχου.  

Στα Βόρεια Ανατολικά της Κλιτύος της Ακρόπολις των Αθηνών, υπήρξε το Ιερό του Έρωτα και της Αφροδίτης. Ήταν το ανδήρο «υπαίθριο» Ιερό που αποτελείται από 23 κόγχες λαξεμένες στον ιερό βράχο για την απόθεση των αναθηματικών αναγλύφων, καθώς και άλλων μικρότερων ακανόνιστου σχήματος υποδοχές , για μικρότερα αναθήματα. Ο Ιερός βράχος οριοθετούσε το αυτό Ιερό του Έρωτα απ’ τα δυτικά και τα νότια, στο κέντρο έχει ένα τραπεζιόσχημο πλάτωμα και στα βόρειο-ανατολικά ήταν η αναβάθρα (μήκους 15μ.) που ξεκινούσε από το επίπεδο του αρχαίου «Περίπατου» και οδηγούσε στο ανδήρο Ιερό. Από εκεί περνούσε τους προϊστορικούς χρόνους το μονοπάτι (μήκους 48μ. ΒΑ άνοδος), για τον Ιερό βράχο. Οι ιστορικοί έχουν συνδέσει το Ιερό με την εορτή των Αρρηφορίων και της οποίας την περιγραφή μας δίνει ο Παυσανίας στα «Αττικά». Η εορτή τούτη γινόταν, περίπου στις 9 Ιουνίου, (την 22η μέρα του μήνα Σκιροφορίωνα), ήταν δε μία από τις παλαιότατες και σίγουρα Μυκηναϊκές εορτές, την είχαν αφιερώσει στη θεά Έρση (Δροσιά), όπου έτσι μάλιστα αποκαλούσαν, αργότερα, την Πολιάδα Αθηνά! Στην παράδοση της αρχαίας Αθήνας όμως, η Έρση ήταν μια απ’ τις τρεις κόρες του Κέκροπα μαζί με την Άγλαυρο και την Πάνδροσο. Η εορτή είχε να κάνει με το πέπλο της θεάς Αθηνάς και τα μυστικά της γονιμότητας. Στα χρόνια δε των Μυκηναίων (προϊστορία) η εορτή λεγόταν Ερσηφόρια (Έρση, Δροσιά + φέρει = Ερσηφόρια), και η γιορτή γινόταν για την δροσιά του καλοκαιριού και τις πρώτες φθινοπωρινές βροχές όπου έτσι θα βλάσταινε η γη.  

                                                                                           

Ο Bronner ανάσκαψε το χώρο του Ιερού του Έρωτα, μεταξύ 1931-1934. Η αρχαιολογική σκαπάνη έφερε πλούσια ευρήματα στο φως, όπως θραύσματα επιγραφών, γλυπτών, αγγείων και δύο μαρμάρινες ζωφόροι με ανάγλυφη πομπή φτερωτών Ερώτων. (Που σαν τις δει κάποιος, θα αναφωνήσει από έκπληξη, για την τέλεια ομοιότητα τους  με την ιδέα, για την παράσταση στη μορφή που έχει ο χριστιανικός κόσμος, για τους χριστιανικούς Αγγέλους!!! ) Στα ανατολικά του Ιερού βρίσκονται δύο δευτερεύοντα σπηλαιώδη Ιερά , το λεγόμενο «μέσο Ιερό» με λαξευμένες κόγχες στο βράχο και το φυσικό σπηλαίο στα δυτικά του, ονομαζόμενο «ανατολικό Ιερό». Οι μελετητές ιστορικοί έως σήμερα δεν μπορούν να τους αποδώσουν την ακριβής χρήση τους.   

                                                                                        

Ο θεός  Έρωτας λατρευόταν πως φανερώθηκε, για τους προϊστορικούς και μέχρι τους χρόνους των Πυθαγορείων, μέσα απ’ το κοσμικό Αυγό που άφησε η Νύχτα στους κόλπους του Έρεβους. Κάτι παρόμοιο που και ο Ησίοδος συναινεί, καθώς γράφει: Ότι ο Έρωτας προήρθε από το Χάος και τη Γαία. Δηλαδή δεν υπήρξε γέννηση αλλά και γενεαλογικό ιστορικό του!     

   

Βιβλιογραφία:   

Ο. Βronner. A mycenean fountain on the Athenian Acropolis. Hesperia VIII, 1939  

Ν. Παπαχατζής. Αττικά, Παυσανίου Ελλάδος Περιήγησις. Αθήνα 1974   

   

Άννα   

                                                       

The sanctuary of the god Eros.  

In North eastern slopes of the Acropolis of Athens was the Temple of Aphrodite and Eros. It was the andiro «open» Sanctuary comprising 23 niches laxemenes the sacred rock on the deposition of Votive relief, and other smaller irregular shaped slots for smaller offerings. The holy rock oriothetouse the Temple of Love is from the west and south, the center has a trapezioschimo plateau in north-east was the floor (length 15m.) Which started from the level of the ancient «Promenade of» and lead to andiro Sanctuary. From there everything prehistoric times the path (length 48m. BA rise), the sacred rock. Historians have connected the sanctuary with the celebration of Arriforion and which gives us the description in Pausanias «Attic». The day it happened, about June 9, (the 22nd day of the month Skiroforiona) was one of the palaiotates and certainly Mycenaean feasts, were devoted to the goddess Ersi (Drosia), where even so called, later, Athena ! In the tradition of ancient Athens, however, the Ersi was one of the three daughters of Kekropa with Aglafro and Pandrosou. The celebration had to do with the veil of the goddess Athena and the secrets of fertility. During those Mycenaeans (track) the feast called Ersiforia (Ersi, Drosia + = Ersiforia bear), and the celebration was for the cool summer and the first autumn rains which will germinate in the earth.  

The Bronner anaskapse area of the Temple of Love, between 1931-1934. The rich archaeological excavations brought to light findings, such as fragments of inscriptions, sculptures, pottery and two marble frieze with relief procession feathered Ask. (Where as the one seen will vociferation by surprise, the perfect similarity with the idea for the show to form a Christian world, for Christian Angels!) To the east of the sanctuary are two secondary cavernous Holy, called the «average Sanctuary» with niches carved in the rock and the natural cave in the west, called «Eastern Sanctuary». Scholars and historians today can not deliver on their exact use.
Love God worshiped revealed that for the prehistoric times until the Pythagorean, through the cosmic egg left by the night in the Erebus. Something similar to Hesiod and consents, and says: That Love proirthe from Chaos and Gaia. That was not the birth and history of the herd!
  

   

By Annyra  

   

     

Advertisements