Ναός θεού-φιδιού σήμερα στη Μαλαισία.
 
 
 

                                                                                   Όφις και Θρησκεία.

 

 

Ένα ερπετό που για την κοσμογονία είναι η γέφυρα πνεύματος-ύλης, είναι η μήτρα της εσωτερικής πάλης, ο κερδισμένος ή χαμένος αγώνας μιας αυτογονιμοποιημένης συνειδησιακής μάχης.

Χωμένος ο συμβολισμός του φιδιού στο μακρύ παρελθόν και στη προϊστορία της ανθρωπότητας. Αέναο σημαντικό σύμβολο στις πανάρχαιες και σύγχρονες γνωστές μεγάλες θρησκείες. Παρμένο ουσιαστικά απ’ τη λατρεία του Μινωικού-Μυκηναϊκού πολιτισμού εφ όσων (μέχρι σήμερα), δεν υπάρχουν παλαιότερες αρχαιολογικές ή ιστορικές μαρτυρίες(1η ).

Η Θεά Μητέρα στο προϊστορικό εκείνο πολιτισμό, έχει ως μοναδικά σύμβολα στα αγάλματα και τις εικόνες έντονα τα στοιχεία της γονιμότητας (στήθη και μεγάλες λαγόνες, φίδια γύρω από τα χέρια και την ξεχωριστή κόμη της).

 

                                                                             

 

Πάντα το φίδι να αντιπροσωπεύει και να απεικονίζει δυναμικά την όποια πορεία της άφθαρτης Ουσίας μέσα απ’ τη φθαρτή ύλη. Ενώ στη σύγχρονη ψυχανάλυση διαχωρίζει ή, ενώνει τις συνειδήσεις με τις σκοτεινές διεργασίες του υποσυνείδητου.

Τι μπορεί λοιπόν να ήταν εκείνο που οι άνθρωποι επέλεξαν για να συμβολίσουν με την εικόνα του φιδιού αυτές τις τόσο υψηλές έννοιες;  

Εικασίες πολλές μια και η συνεχόμενη παρουσία του προσαρμόζεται κάθε φορά, ανάλογα με τις κοινωνικές-θρησκευτικές ανάγκες της εκάστοτε εποχής. Πιθανών να ήταν το δέος για την ξαφνική και επικίνδυνη εμφάνιση του στο χρόνο της “ξεγνοιασιάς”. Δηλαδή, τον καιρό που οι αρχαίοι άνθρωποι απολαμβάνουν τα δώρα της αναγεννημένης φύσης (της πρώτης μάνας-φύσης-θεάς), έχοντας σε λειτουργία τις περισσότερες αισθήσεις τους. Μπορεί ακόμα και να το ταύτισαν σα αντίποδα της μάνας φύσης που θα εξισορροπούσε, απ’  τον αρχέτυπο φόβο που προκαλεί, την αντιπαλότητα μεταξύ ζωής-θανάτου.

Στη θρησκειολογία κατέχει τους περισσότερους συμβολισμούς από οποιοδήποτε άλλο ον.

Πότε γίνεται αντιπρόσωπος του σκότους, συμβολίζοντας τη ματαιοδοξία που ταράσσει την αρμονία στη πορεία της ψυχής , άλλοτε θεός της γονιμότητας. Γενάρχης της μυστικιστικής γενιάς  των Οφιονείς, της αρχαίας φυλής που κατοικούσε στην περιοχή των Βαρδουσίων ορέων της Αιτωλίας, Ελλάδας. Οικιακή θεότητα που προστατεύει την άσβεστη φλόγα και την καλοτυχία στους οικιακούς βωμούς των αρχαίων Ελλήνων(2η ). Θεός αγγελόμορφος που εναντιώνεται στον Εβραίο Θεό της Βίβλου στη διδασκαλία των Γνωστικών Οφιτών (2ος και 3ος αι., μ. Χ). Μυθικό ον, φίδι της ελληνικής μυθολογίας που ενέπνεε τους χρησμούς στους Δελφούς. Γιος της Γης με το όνομα πύθωνα, που αργότερα θανατώθηκε από τον Απόλλωνα. Το ίδιο ον της ελληνικής λατρείας, το φίδι (πύθωνας), πέρασε και στη Καινή Διαθήκη(3η )

Για την αρχαϊκή θρησκευτική λατρεία το φίδι, με τους κύκλους που διαγράφει το κορμί του και με την ανανέωση/αναδημιουργία που του παρέχει η αλλαγή του δέρματός του, συνδέθηκε με τις φάσεις της σελήνης. Σελήνη, magna mater, (4η ) και φίδι είναι τα τρία στοιχεία που συνθέτουν το λατρευτικό σύστημα του όφιου συμβολισμού και που εκφράζουν τις χρειαζούμενες δυνάμεις στη πορεία της γονιμότητας και της αθανασίας.

Από το γεγονός, ότι οι μεγάλες θεότητες της βλάστησης συνδέονται τόσο με τη σελήνη όσο και με τη γη, δηλαδή τόσο με την αναγέννηση όσο και με τον θάνατο, το φίδι ως σεληνιακό σύμβολο γίνεται και σύμβολο του θανάτου, ενσαρκώνοντας τις ψυχές των νεκρών.

Για τον ιστορικό αρχαιοελληνικό κόσμο είναι σύμβολο της ιατρικής, της γνώσης και της μαντικής όπου συνδέεται με τη λατρεία του Διόνυσου, του Ασκληπιού, του Απόλλωνα και της Αθηνάς.

 

                                                         

 

Σημειώσεις:

)Απόδειξη της Μινωικής-Μυκηναϊκής εποχής( -1000 π. Χ ) : «Σε ένα σημαντικό πήλινο εύρημα προερχόμενο από τους Βουνούς (στην οροσειρά του Πενταδακτύλου), που παριστάνει ομοίωμα ιερού τεμένους με ανθρώπους να τελούν κάποια μυστηριακή τελετή, απαντούμε τα σύμβολα της γονιμότητας και του θανάτου: τρία ξόανα με ταυροκεφαλές, καθώς και φίδια. Επίσης οι ιερείς που τελετουργούν φορούν μάσκες με κεφαλές ταύρων. Οι ταυροκεφαλές κυριαρχούν και σε άλλο πήλινο ομοίωμα ιερού, της Πρώιμης Εποχής του Χαλκού επίσης, που βρέθηκε στον Κοτσιάτη.»

2η )«Οίκουρου όφεως»

3η ) «Στις Πράξεις (16:16) αναφέρεται ότι δούλη από τους Φιλίππους είχε πνεύμα πύθωνα, είχε δηλαδή δαιμόνιο (όλοι γνωρίζουμε ότι στην ελληνιστική γλώσσα, εστί: δαίμον = θεός). Ακολούθησε τον απ. Παύλο φωνάζοντας ότι "αυτοί είναι δούλοι του Θεού του Υψίστου και κηρύττουν οδό σωτηρίας". Ο Παύλος διέταξε και το δαιμόνιο βγήκε από αυτή.»

4η )Η λατρεία του Magna Mater, της Μεγάλης Μητέρας, είναι πιθανών η πιο παλιά θρησκεία όλων.

       

 

Βιβλιογραφία:

Καρλ Γιούνγκ, Ο άνθρωπος και τα σύμβολά του. Εκδόσεις, Αρσενίδη.

Corrine Morel, Dictionnaire des Symboles.

Mircea Eliade, Images et sympols, ed. Gallimard, 1980.

Jean Chevalier – Alain Gheerbrant, Dictionnaire des Symboles, ed. Robert Laffont, 1969.

Paul Diel, Symbolism in the Bible. Payot, 1975.

Mircea Eliade, Traite history of religions 1949.

Raymond Humbert, Le symbolisme dans lart populaire, Paris 1988.

 

Δημοσιευμένο άρθρο.

Άννα Π. Ε.

 

 

 

                                                                                            Serpent and Religion.

A serpent in the big bang is the bridge-material culture is the matrix of the internal struggle, the winner or loser of a match itself derived (embryonated), consciousness battlefield.
Hidden symbolism of the snake in the long history and prehistory of mankind. Indefinite important symbol in ancient and modern well-known major religions. Got essentially from the cult of the Minoan-Mycenaean culture where those (so far), no previous archaeological or historical evidence (1).
The Mother Goddess in prehistoric culture that is as unique symbols in the statues and pictures strongly fertility data (large breasts and flanks, snakes around his hands and separate the crown).
Still, the snake represents and reflects the dynamic state of any substances into imperishable than the perishable material. While in modern psychoanalysis separates or unites the consciences of the dark processes of the subconscious.
What can be that people chose to symbolize the image of a snake such as high concepts?
A lot of speculation and a continuing presence is adjusted each time, depending on the social-religious needs of the era. Likely to be in awe of the sudden and dangerous occurrence at the time of "relaxation". That is, the time of the ancient people enjoy the gifts of nature regenerated (the first nature-mother-goddess), bearing in operation the most conscious. It can even identify the opposite of your mother’s nature to be stabilized, from the archetypal fear it causes, the rivalry between life-death.
In Religion holds more symbolism than any other being.
When is the representative of darkness, symbolizing the vanity afflicting the harmony in the life of the soul, sometimes a god of fertility. Founder of the mystical generation of Ofioneis, the ancient race that lived near the mountains Vardoussia of Aetolia, Greece. Domestic goddess who protects the flame alive and good luck to household altars of the ancient Greeks (2nd). Angelomorfos God in opposition to the Jewish God of the Bible teaching of Gnostic ophite (2nd and 3rd century., X m). Mythical creature, serpent of Greek mythology that inspired the oracles at Delphi. Son of the Earth called Python, which was later killed by Apollo. The same being the Greek cult, the snake (python), and passed in the New Testament (3rd)
For the archaic religious snake, with parties, which removes the body and the replacement / rebuilding of him changing his skin was associated with the phases of the moon. Moon, magna mater, (4th) and snake are the three components of the system of religious symbolism and snake expressed
necessary
forces in the course of fertility and immortality.
From the fact that the major deities of vegetation associated with both the moon and the earth, so that the regeneration and the death, the snake is a lunar symbol and symbol of death,
giving birth again
the souls of the dead.
For the ancient history of the world is a symbol of medicine, knowledge and divination which is linked to the cult of Dionysus, Asclepius, Apollo and Athena.

 

 

Notes:

1st) Proof of the Minoan-Mycenaean period (-1000 BC): "In a large pot findings from the Mountain (the mountain of Pentadaktylos), representing a model of the Holy Shrine of people are a mysterious ceremony, respond to symbols fertility and death: three with a bull’s head statue, and snakes. Also the priests wear ceremonial masks with heads of bulls. The dominant bull’s head and another clay model of the sanctuary, the Early Bronze Age also found in Kotsiati. "
2nd) ‘housebound serpent "
3rd) "In Acts (16:16) indicates that slave Philippi had Python spirit, that was genius (we all know that the Hellenistic language, esti: evil = god). Followed by St. Paul shouting that "they are slaves of God, of God and preach salvation tract. Paul and ordered the demon came out of it. "
4th) The cult of Magna Mater, the Great Mother, is probably the oldest religion of all.

 

 

Bibliography:

Carl Jung, Man and its symbols. Publications, Arsenidou. Athens.

Corrine Morel, Dictionnaire des Symboles.

Mircea Eliade, Images et sympols, ed. Gallimard, 1980.

Jean Chevalier – Alain Gheerbrant, Dictionnaire des Symboles, ed. Robert Laffont, 1969.

Paul Diel, Symbolism in the Bible. Payot, 1975.

Mircea Eliade, Traite history of religions 1949.

Raymond Humbert, Le symbolisme dans l’art populaire, Paris 1988.

 

Published articles.

By Annyra Ezmperg

 

 

Advertisements