Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ( ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ )
 

Το 48 μ.Χ. πυρπολήθηκε η βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας για πρώτη φορά και μέχρι το 297 μ.Χ. ήταν ολοκληρωτική η καταστροφή της. Ο φιλέλληνας και γνώστης/μαθητής του Ελληνικού πνεύματος, Ρωμαίος Αυτοκράτορας Αδριανός. Βλέποντας την καταστροφή της Αλεξανδρινής βιβλιοθήκης, οραματίστηκε να φτιάξει μία ισάξια βιβλιοθήκη στην Αθήνα. Έτσι κατά τη διάρκεια του 3ου ταξιδιού του στη γεννήτρα του πνεύματος Ελλάδα και γύρω στα 132 μ.Χ. οικοδόμησε την πανέμορφη βιβλιοθήκη των Αθηνών κοντά στη Ρωμαϊκή αγορά. Ο Παυσανίας αναφέρει τη βιβλιοθήκη των Αθηνών στο βιβλίο του «Αττικά», με περισσό θαυμασμό καθώς γράφει: «Το κτήριο με τις 100 κολόνες από μάρμαρο της Φρυγίας, που οι αίθουσές του κοσμούνται με αλαβάστρινους τοίχους, πολύχρωμες οροφές και κόγχες με περίτεχνα αγάλματα.»

Είναι ένα γνωστό μνημείο της Αθήνας σήμερα σε πολλούς, μα λίγοι γνωρίζουν την σπουδαία σημασία που είχε για περίπου τρεις αιώνες την εποχή εκείνη! Κατείχε πάρα πολλά αντίγραφα των βιβλίων της Αλεξανδρινής βιβλιοθήκης και των παπύρων της, όπως ακόμα τα βιβλία των φιλοσόφων Πυθαγόρα, Πλάτωνα, Αριστοτέλη και άλλων. Εκεί έφθασαν Ρωμαίοι και άλλοι ποιητές, φιλόσοφοι και ιστορικοί για να τα μελετήσουν. Εκεί θα πρέπει να μελέτησαν και οι Φωστήρες Άγιοι της Χριστιανοσύνης, «Βασίλειος, Γρηγόριος, Χρυσόστομος.»

  

                                                                            

  

Μέσα στο σπουδαίο τούτο κτίσμα φυλασσόταν κρατικά αρχεία, (νόμοι, έγραφα κ.ά.), ιστορικά, ιατρικά, φιλολογικά και παντός είδους βιβλία. Εκεί υπήρχαν και φιλοσοφικές σχολές, δηλαδή κέντρο εκπαιδεύσεως. Τούτο μαρτυρούν επιγραφές που αναφέρουν σοφιστές και ρήτορες καθώς και πορτραίτα ρητόρων και κοσμητών βρέθηκαν στις ανασκαφές.

      

                                                                                

  

Η Βιβλιοθήκη της Αθήνας ήταν ένα ορθογώνιο περίκλειστο κτήριο (διαστάσεων 122Χ82μ.) με ψηλό περίβολο, χτισμένο από πωροπλίνθους και με τεράστια υπαίθρια αυλή. Είχε μόνο μια είσοδο με θαυμάσιο πρόπυλο κορινθιακού ρυθμού στη Δυτική πλευρά. Μπροστά στη πρόσοψη και το πρόπυλο εκτεινόταν δεύτερη ευρύχωρη πλακόστρωτη αυλή πλ. 22μ. Πάνω στον τοίχο της πρόσοψης υψωνόταν ένας χαμηλός όροφος το «Αττικό», που δεν σώζεται. Πάνω από κάθε προέχοντα κίονα και με φόντο τον τοίχο του «Αττικού» υπήρξαν αγάλματα. Στα άκρα των δύο πτερύγων της πρόσοψης υπήρχαν δύο προέχοντες τοίχοι (πετρώματα) που απόληγαν σε παραστάδες. Η διαμόρφωση της πρόσοψης διακρινόταν για τις καθαρές επιφάνειες δίχως περιττό διάκοσμο θυμίζοντας την κλασική αρχιτεκτονική της Αθήνας. Οι όγκοι των βιβλίων στεγαζόταν στο κεντρικό κτήριο της Ανατολικής πλευράς που ήταν διώροφο με τρεις σειρές κογχών στους τοίχους της και εσωτερικό περιμετρικό εξώστη (γαλαρία) στον 2ο όροφο, ώστε να εξασφαλίζεται η πρόσβαση και στην Τρίτη σειρά κογχών. Οι ρόλοι των παπύρων φυλασσόταν σε ξύλινες θήκες ή σε ντουλάπια με ράφια, που ήταν τοποθετημένα στις συμμετρικά διατεταγμένες κόγχες των τοίχων. Οι δύο αίθουσες κάτω της βιβλιοθήκης λειτουργούσαν σαν αναγνωστήρια, ενώ οι δύο γωνιακές μεγάλες, που είχαν σειρές από έδρανα σε καμπύλη, αμφιθεατρική διάταξη, ήταν αίθουσες διαλέξεων. Σε κάθε μακριά πλευρά του κτιρίου (Βόρεια-Νότια) υπήρχαν τρεις προεξέχουσες κόγχες, δύο ημικυκλικές (εξέδρες) και μία ορθογώνια (οίκος). Ήταν δε στεγασμένες, αλλά ανοιχτές προς το περιστύλιο και την κεντρική αυλή. Αυτές οι κόγχες ήταν για τις φιλοσοφικές σχολές (διδασκαλίας), μελέτης και χώροι αναπαύσεως. Η καταστροφή της βιβλιοθήκης άρχισε όταν υπέστη σοβαρές ζημιές κατά την επιδρομή των Ερούλων το 267 μ.Χ. και ολοκληρώθηκε στα μέσα του 5ου αιώνα όταν η Αυτοκράτειρα Ευδοκία η Αθηναία έφτιαξε (μετατρέποντας την βιβλιοθήκη), στην πρώτη χριστιανική εκκλησία της Αθήνας.

  

                                                                       

 

Σήμερα μόνο ερείπια στέκουν για να θυμίζουν τον πλούτο του πνεύματος της Ελλάδας που ο Φιλέλληνας Αδριανός αγάπησε σεβάστηκε και θέλησε να περισώσει κάνοντας την σπουδαία τούτη βιβλιοθήκη….

 

                                                                         

 

 

Βιβλιογραφία:

1)      D. Willers. Hadrias Panhellenisces. Basel 1990.

2)      H. Kienast. The tower of the Winds in Athens. Oxford 1997.

3)      Ι. Τιγγινάγκα. Η μεγάλη ανατολική αίθουσα της βιβλιοθήκης του Αδριανού. Αρχαιολογικό Δελτίο 54 (1999), 285-326, πιν. 117-140. Αθήνα 2003. 

 

Άννα

 

LIBRARY ADRIAN (LIBRARY OF ATHENS).

 

In 48 AD destroyed by fire the library of Alexandria for the first time and by 297 AD was complete destruction. The knowledgeable and philhellene / student of Greek culture, Roman Emperor Hadrian. Seeing the destruction of the Alexandria library, envisioned to create an equivalent library in Athens. So during the 3rd trip generator in the spirit of Greece and around 132 AD built the beautiful library in Athens near Roman Agora. Pausanias mentions the Library of Athens in his book «Attic», with more admiration and says: «The building with its 100 marble columns of Phrygia, the halls are decorated with alabaster walls, ceilings and colorful artistic niches with statues.»
It is a famous monument in Athens today to many, but few know the great importance it had for almost three centuries at the time! Had too many copies of the books of the Alexandria library and papyri, as still the books of philosophers Pythagoras, Plato, Aristotle and others. There were other Roman poets, philosophers and historians to the study. There should be studied and Saints luminary of Christianity, «Basil, Gregory, Chrysostom.»
In building this great state kept records (Laws, documents, etc.), historical, medical, literary and all kinds of books. There were also philosophical schools, namely education center. This witness markings indicating sophists and orators and rhetorical portraits and jewelry found in excavations.
The Library of Athens was an enclosed rectangular building (dimensions 122Ch82m.) Tall enclosure with built in poroplinthous with huge outdoor courtyard. He had only one entrance with wonderful propyl Corinthian style on the west side. At the front and the second extended propyl spacious paved courtyard pl. 22m. On the wall of the facade rises a low floor to «Athens», not saved. Above each column and come with the background wall of «Atticus» were statues. The bottoms of both wings of the front there were two overriding walls (rocks) which results in a jamb. The shape of the facade is distinguished by clean surfaces without unnecessary decoration reminiscent of the classical architecture of Athens. The volumes of books housed in the central eastern side of the building was two storey with three rows on the walls of chime and interior perimeter balcony (gallery) on the 2nd floor, to ensure the access and the third row chime. The roles of papyri kept in wooden cases or cupboards with shelves, which were arranged symmetrically arranged niches in the walls. The two lower rooms of the library functioned as a reading, while two large angular, were rows of benches in a curve, amphitheatric provision was lyceum. On each long side of the building (North-South) were protruding three niches, two semi-circular (platforms) and a rectangular (house). It was not covered, but open to the peristyle and the central courtyard. These niches were philosophical schools (teaching), study and rest rooms. The disaster began when the library suffered severe damage during the invasion of 267 AD Eroulon and ended in mid-5th century when the Empress Evdokia Athenian made (converting the library), the first Christian church in Athens.
Today only ruins stand to remind us of the richness of Greek culture that Philhellenes Adrianos loved respected and wanted to keep making this great library …

 

by Annyra

 

 

Advertisements