ΧΡΙΣΤΙΑΝΗ, Η, ΕΛΛΗΝΙΔΑ.

 

 

Έχω πολλές φορές γράψει ότι είμαι χριστιανή, μα και όλοι γνωρίζεται την αγάπη που έχω για τον αρχαίο Ελληνικό πολιτισμό. Για το πόσο περήφανη αισθάνομαι που είμαι Ελληνίδα.

Είμαι ορθόδοξη χριστιανή με συνείδηση, πάντα προσπαθώ να υπακούω στους λόγους του Ιησού Χριστού. Μελετώντας τις Ιερές γραφές πράγματι έγινα καλύτερη. Όμως κάποιες φορές, νιώθω τόσο μπερδεμένη και δεν γνωρίζω ποιο δρόμο να διαλέξω. Της υποκρισίας, της απόκρυψης, ή της αλήθειας; Είμαι Ελληνίδα ή μόνο Ορθόδοξη χριστιανή;

Το άρθρο στο περιοδικό Δαυλό, του Νικόλαου Τσίτσου, τότε τον Αύγουστο του 2000 με είχε συνταράξει καθώς έγραφε:

 

 

 

<<Επτά αναθεματισμοί κατά του Ελληνισμού ψάλλονται σήμερα στις εκκλησίες….

 Κατέγραψα επτά ανάθεμα από το «Τρώδιον», τα οποία περιέρχονται στο «Συνοδικόν της Αγίας Ζ’ Οικουμενικής Συνόδου υπέρ της Ορθοδοξίας στις ελληνικές εκλησίες. Επίσης καταγράφω ένα τροπάριο κι ένα μακαρισμό από την «Παρακλητική»…..

 

Α) «‘Έτι τοις φρονούσι και λέγουσι, κτιστήν είναι πάσα φυσικήν δύναμιν και ενέργειαν της τρισυποστάτου Θεότητος ως κτιστήν εκ τούτου πάντως, και αυτή την θείαν ουσίαν αναγκαζομένοις  δοξάζειν κτιστή γαρ κατά τους Αγίους ενέργεια, κτιστήν δηλώνει και φύσιν άκτιστον δε, άκτιστον χαρακτηρίσει ουσίαν, καντεύθεν ήδη κινδυνευουσιν εις αθεΐαν παντελή περιπίπτειν, και την Ελληνικήν μυθολογίαν, και την των κτισμάτων λατρείαν, τη καθαρά και αμώμω των Χριστιανών Πίστει προστριβομένοις μη ομολογούσι δε κατά των Αγίων θεοπνεύστους θεολογίας, και το της Εκκλησίας ευσεβές φρόνημα, άκτιστον είναι πάσαν φυσικήν δύναμιν και ενέργειαν της τρισυποστάτου Θεότητος ΑΝΑΘΕΜΑ ΤΡΙΣ

 

Β) «Τοις τα Ελληνικά διεξιούσι μαθήματα, και μη δια παίδευσιν μόνον ταύτα παιδευομένοις, αλλά και ταις δόξαις ταις ματαίαις επομένοις, και ως αληθέσι πιστεύουσι, και ούτως αιταίς ως το βέβαιον εχούσαις εγκειμένοις, ώστε και ετέρους ποτέ μεν λάθρα, ποτέ δε φανερώς ενάγειν αυταίς και διδάσκειν ανενδοιάστως ΑΝΑΘΕΜΑ ΤΡΙΣ

 

Γ) «Τοις μετά των άλλων μυθικών πλασμάτων, αφ’ εαυτών και την καθ’ ημάς κλίσιν μεταπλάττουσι, και τας Πλατωνικάς ιδέας ως αληθείς δεχόμενοις, και ως αυθυπόστατον την ύλην παρά των ιδίων μορφούσθαι λέγουσι, και προφανώς διαβάλλουσι το αυτεξούσιον του Δημιουργού, του από του μη όντος εις το είναι παραγαγόντος τα πάντα, και ως Ποιητού πάσιν αρχήν και τέλος επιτιθέντος εξουσιαστικώς και δεσποτικώς ΑΝΑΘΕΜΑ ΤΡΙΣ 

 

Δ) «Τοις δεχομένοις και παραδιδούσι τα μάταια και Ελληνικά ρήματα, ότι τε προϋπαρξίς έστι των ψυχών, και ουκ εκ του μη όντος τα πάντα εγένετο, και παρήχθησαν, ότι τέλος έστι της κολάσεως, η αποκατάστασις αΰθις της κτίσεως, και των ανθρωπίνων πραγμάτων, και δια τοιούτων λόγων την Βασιλείαν των Ουρανών λυομένην πάντως, και παράγουσαν εισάγουσιν, ην αιωνίαν και ακατάλυτον αυτός τε ο Χριστός και θεός ημών εδίδαξε, και παρέδοτο, και δια πάσης της παλαιάς και νέας Γραφής ημείς παρελάβομεν, ότι και η κόλασις ατελεύτητος και η Βασιλεία αίδιος, δια δε των τοιούτων λόγων εαυτούς τε απολλύασι, και ετέροις αιωνίας καταδίκης προξένοις γινομένοις ΑΝΑΘΕΜΑ ΤΡΙΣ

 

Ε) «Τοις ευσεβείν μεν επαγγελλομένοις, τα των Ελλήνων δε δυσσεβή δόγματα τη Ορθοδόξω και Καθολική Εκκλησία περί τε ψυχών ανθρωπίνων, και ουρανού, και γης, και των άλλων κτισμάτων ή μάλλον ασεβώς επεισάγουσιν ΑΝΑΘΕΜΑ ΤΡΙΣ

 

ΣΤ) «Τοις την μωράν των έξωθεν (=Ελλήνων) φιλοσόφων λεγομένην σοφίαν προτιμώσι, και τοις καθηγηταίς αυτών επομένοις, και τας τε μετεψυχώσεις των ανθρπίνων ψυχών, ή και ομοίως τοις αλόγοις ζώοις ταύτας απόλλυσθαι, και εις  το μηδέν χωρείν διεχομένοις και δια τούτο ανάστασιν, και κρίσιν, και την τελευταίαν των βεβιωμένων ανταπόδοσιν αθετούσιν ΑΝΑΘΕΜΑ ΤΡΙΣ 

 

Ζ) Τοις λέγουσιν, ότι οι των Ελλήνων σοφοί και πρώτοι των αιρεσιαρχών, οι παρά των επτά Αγίων και Καθολικών Συνόδων, και παρά πάντων των εν Ορθοδοξίαν λαμψάτων Πατέρων αναθέματι καθυποβληθέντας, ως αλλότριοι της Καθολικής Εκκλησίας δια την εν λόγοις αυτών κίβδηλων και ρυπαράν περιουσίαν κρείττονές είσι κατά πολύ, και ενταύθα ανδρών, άλλως δε κατά πάθος ανθρωπίνον ή αγνόημα πλημμελησάντων ΑΝΑΘΕΜΑ ΤΡΙΣ

 

ΤΟ ΤΡΟΠΑΡΙΟ

«Ναούς ειδώλων (=Ελληνικούς) καθείλετε αθλούντες, και εαυτούς της Τριάδος θείους ναούς εδομήσασθε, Αθλοφόροι Κυρίου, Αγγέλου συνόμιλοι

 

Ο ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΣ

«Οι καλάμω του Σταυρού, εκ του βυθού της αγνωσίας τους λαούς αναγαγόντες Απόστολοι, την των Ελλήνων πλάνην απεμειώσατε από της γης, απλανείς σωτήρες γενόμενοι των πιστών, αληθώς όθεν μακαρίζεσθε.»  

Νικόλαος Τσίτσος.>>

                                

 

 

Μένω στα λόγια του Ιησού, προχωρώ αναζητώντας την αλήθεια….Κι ας με αναθεματίζουν κάθε φορά τρις….Ο Ιησούς ανέβηκε στο σταυρό για όλων τις αμαρτίες…και λίγο καιρό πριν, όταν πήγαν οι Έλληνες να τον δουν, είχε πει: «ήρθε η ώρα να δοξασθεί ο υιός του Θεού.»  

Άννα  

 

Advertisements