ΕΡΜΗΣ Ο ΤΡΙΣΜΕΓΙΣΤΟΣ (Τελευταίο).

 

Θα σας παραθέσω μερικά εδάφια επιπλέων απ’ διάφορους αρχαίους ιστορικούς, για τον Ερμή.

Εδάφιο του Κικέρωνα υποδεικνύει το παλαιότατο θεό των Ελλήνων και τη χρήση αυτού στα Καβείρεια : «Ερμάς, Κάδμον, Κάσμιλον, ένα των θεών Καβείρων, παρίστατο εν τοις μυστηρίοις της νήσου ταύτης ως εραστής της Περσεφόνης, τρίμορφος Εκάτη, προς ην διεφλέγετο να ενωθή. Εκ τούτου δε η στάσις αυτού. Όθεν ο ιθυφαλλικός Ερμής ηρμηνεύετο υπό των ιεροφαντών ως το άρρεν στοιχείον, η γόνιμος δύναμις, ο μετά πόθου επιζητών την ένωση μετά της Περσεφόνης, δια των τρειών βασιλείων της φύσεως, εφ ων άρχει Εκάτη, του θήλεος στοιχείου, ίνα συμπληρώση, εν τη φύσει το έργον της παραγωγής.» (Κικέρων, De nat. Deor., III, 22).

Σε εδάφιο του Παυσανία, διαβάζουμε: «Κριοφόρος τις Ερμάς εγγύς της Κόρης υπήρχεν παλαιότατα εν τω Καρνασίω δάσει εν Μεσσηνία, εν ω ετελούντο μυστήρια. Εξ ου ιδία Τανάγρα επίθετον Πρόμαχος.»(Παυσ.  Θ΄, 22, 2.)

Σε εδάφιο του Πλούταρχου, διαβάζουμε: «Εν Σάμω ετέλουν εορτή προς τιμή του θεού Ερμά Χαριδότου.» (Πλουτ. Ελλην. Ζητήμ. 55.)

Αναγνωρίζουμε λοιπόν, ότι η ακτινοβολία του Ερμή είναι τόση, ώστε κάλυψε με το φώς του Μονοθεϊσμού όλον το γνωστό τότε κόσμο. Μόνο οι λαοί στις αρχαίους ηπείρους , της Αμερικής κι Αυστραλίας, δεν μπόρεσαν να υιοθετήσουν τη φιλοσοφική, θεοσοφική αυτή αρχή, και ο λόγος είναι: οι μεγάλες θαλάσσιες αποστάσεις τους.

Κανένας δεν μπορεί με ακρίβεια να δώσει ακριβείς χρονολογίες έναρξης των παμπάλαιων ελληνικών μυστηρίων καθώς όσα ιστορούν τα περί του θεού Ερμή, χάνονται σε μεγάλο βάθος χρόνου. Το μόνο που έγινε με την βαθειά σοβαρή έρευνα των αλχημιστών μυστών, ήταν η αποκρυπτογράφηση της οικουμενικής επιρροής που είχε ο έλληνας θεός Ερμής. Έτσι, ιστορικός εξακριβώθηκε πως στη παράδοση των κινέζων αναφέρεται ως σύμβουλος της μεγάλης μητέρας βασίλισσας της Δύσης Βαγκ Μου, που διάδωσε εκεί τη θρησκεία του Μονοθεϊσμού με τον τίτλο Φου χι- θορ. Στα Ιαπωνικά κείμενα ο Ερμής επιζεί ως θεός Θορ. Οι Κάρες τον έλεγαν Ιμβράμο, το νησί της Ίμβρου έχει το όνομα του Ιμβράμου Ερμή (Από εδώ γεννήθηκε και το όνομα Αβραάμ, και που ο περιηγητής Ευσέβιος ερμηνεύοντας τις θεωρίες τις εβραϊκής Kabalah, γράφει: «…πρώτος κατελθών ο Αβραάμ εις Αίγυπτον, αριθμητικήν και αστρολογίαν Αιγυπτίοις εδίδαξε…»). Οι λαοί της αρχαίας Γερμανίας τον ονόμαζαν πάλι Θορ. Ο Ζαρατούστρα τwν Περσών γνωστό είναι, πως κινήθηκε μέσα στον ελληνικό μονοθεϊσμό για να μεταφέρει τη γνώση του σαν: «Αχούρα Μάσντα».

Με την πάροδο των ελληνιστικών και κατόπιν Ρωμαϊκών χρόνων στην Αίγυπτο, ο Ερμητισμός γίνεται ξεχωριστή θεοσοφική φιλοσοφία που περιλαμβάνει πολλές έννοιες εσωτερικού (αποκρυφισμού) χαρακτήρα. Ο κασσίτερος και αργότερα ο υδράργυρος, στοιχεία μετουσίωσης για τους αλχημιστές, του ήταν αφιερωμένα. Πλήθος εξορκισμών, σκοτεινών αφορισμών, αξιωμάτων και οδηγιών προς ενέργεια μαγείας κ.λ. περιλαμβάνονται στα πρώτα έργα εκείνα, όπου υπολείμματα τούτων έχουν απομείνει σε όλες τις λαϊκές πίστεις  και προκαταλήψεις των διαφόρων λαών της μεσογείου.  Ήταν τα πρώτα ερμητικά φερώνυμα του Τρισμέγιστου Ερμού αλχημιστικά βιβλία. Μετά όμως, του Τετάρτου αιώνα μ.Χ. εμφανίζεται το σύγγραμμα <<Ο ΠΟΙΜΑΝΤΩΡ>> , κάποιος Πατρίκιος (Ρωμαϊκός τίτλος), το διαίρεσε σε είκοσι βιβλία που μέσα του πλέων αναπτύσσονται με την διαλογική μορφή οι αξίες περί θεού, ψυχής τάξεως κόσμου κ.λ. οι γνωστές φιλοσοφικές ερμητικές αντιλήψεις. Η "νεότερη" ετούτη ερμητική φιλοσοφία επιζητεί να αποδείξει το ενιαίο του σύμπαντος μέσω της ανάλυσης μεταχειρίζονται την άμεση σπουδή της φύσης. Περιελάμβανε δε την αναζήτηση της Φιλοσοφικής λίθου, ως πρώτης παρθένου ύλης. Οι εκείνοι ερμητιστές κατείχαν τα παροιμιώδη παραγγέλματα «βίβλος των μυστηρίων», «μη είναι κακόν», «αιτία ελομένου, θεός αναίτιος», «γνώσις θεού», «Άγγελοι, δαίμονες» «αγνωσία».

Κι αν κανείς νομίσει πως όλη ετούτη η γνώση μέσω των μυστηρίων που παρέδωσε ο Ερμής στην ανθρωπότητα, έχει πάψει να υπάρχει, δεν θα αναγνωρίζει τα “ζωντανά” του σημεία, σύμβολα στις περισσότερες μονοθεϊστικές θρησκείες, μα όμως, ακόμα, και σε μυστικά τάγματα, υπάρχει η “ζωντανή” του παρουσία. Στο εγκυκλοπαιδικό λεξικόν του Ελευθερουδάκη, τόμος πέμπτος Ε-ΕΤ, σελίδα 851, γράφει στο Αποκρυφισμός- Ερμής: «Ο πνευματικός αρχηγός ο κατά την τεκτονικήν φιλοσοφίαν άγων τον νεόφυτον εις την επιθυμίαν των ηθικών αγαθών και εις την ικανότητα προς ηθικήν ανύψωσιν. Είναι η ανωτέρα εκείνη δύναμις, ήτις διδάσκει τον άνθρωπο τίνι τρόπω να μεγεθύνη τας πνευματικάς του ιδηότητας εις τα βαθύτερα μυστήρια της φύσεως. Ωσαύτως είναι ο διασαλπίζων ότι οι πειρασμοί της σαρκός καθιστούσι τον άνθρωπο έρμαιον των στοιχείων και παραδίδουσιν αυτόν εις διαρκή αμάθειαν, ήτις είναι ο θάνατος του πνεύματος, ο διακηρύττων ότι το μεν σώμα του ανθρώπου παραδίδεται εις το κράτος της ύλης, το δε πνεύμα του απεκδύεται του φλοιού αυτού και υψούται…»

 

ΤΕΤΑΡΤΗ ΔΙΔΑΧΗ(Στοβαίος, 1, 49, 5.)

Εδαφ.1.) Η ψυχή είναι αθάνατη και αεικίνητη. Δεν είναι γέννημα της ύλης, είναι ασώματη.

Εδαφ.2.) Η ψυχή δεν προέρχεται απ’ την ύλη.

Εδαφ.3.) Δύο είναι οι κινήσεις που παρακολουθούν κάθε πράγμα. Η μία κίνηση είναι της ψυχής, η δε άλλη είναι του σώματος που το αυξάνει, το ελαττώνει και το αποσυνθέτει. Αυτή είναι η κίνηση των φθειρωμένων σωμάτων.

Εδαφ.4.) Η ψυχή είναι αεικίνητη. Κινείται αιωνίως και ενεργεί και την κίνηση άλλων σωμάτων. Κάθε ψυχή είναι αθάνατη και αεικίνητη, την ενέργεια δε της κίνησης την έχει στο είναι της.

Εδαφ.5.) Οι ιδέες των ψυχών είναι θείες, ανθρώπινες κι άλογες. Η Θεία ιδέα είναι ενέργεια, κινείται στον εαυτό της και κινεί.

Εδαφ.6.) Όταν η ψυχή απαλλαγεί και χωριστεί απ’ τα άλογα μέρη της, σαν θείο αεικίνητο σώμα κινείται και περιφέρεται παντού.

 

                                                       

 

Μελέτη, έρευνα.

 Άννα Π. Ε.  

 

Υ. Γ.

Να ευχαριστήσω τις/τους  συνοδοιπόρησες/συνοδοιπόρους, που μου έδωσαν την ώθηση για την μελέτη τούτη. Μαζί σας έμαθα να ταξιδεύω και σε άλλα πνευματικά μονοπάτια που πιθανών να μην γνώριζα ποτέ. Θα ήθελα ακόμα να τονίσω, πως δεν είναι μια πλήρη επιστημονική μελέτη ετούτη, παρά μόνο μια ιστορικός στοιχειοθετημένη έρευνα για τον πανάρχαιο Έλληνα, θεό Ερμή. Η βιβλιογραφία είναι τεράστια, καθώς η οικουμενική του επιρροή στη φιλοσοφία και την θρησκεία είναι πάρα πολύ μεγάλη. Έτσι περιμένουμε την ιστορία, την αρχαιολογία και όλες τις άλλες ειδικότητες της επιστήμης να δώσουν την πρέπουσα διάσταση στην ιστορικότητα του μοναδικού Ελληνικού Πνεύματος  και της πραγματικής προσωπικότητας του Μέγιστου Ερμή.

Άννα      

 

Advertisements