Ερμής, Αφροδίτη, Έρως.
 

              ΕΡΜΗΣ Ο ΤΡΙΣΜΕΓΙΣΤΟΣ (Μέρος 3ο )

 

«Τας κρυπτάς νομοθεσίας του Θεού παρ’ Ερμή μεθόντες, τεχνών και επιστημών απάντων εισηγηταί της ανθρωπότητος εγένοντο και νομοθέται»(Στοβαίος 8.)

«Ο δε γε του διδασκάλου του ημετέρου λόγος εχύθη ανά πάσα την οικουμένην, πείθων Ελλήνων τε ομού και βαρβάρων κατά έθνος» (Στοβαίος 9.)

«Δύο μεν και τεσσαράκοντα Ερμή γεγόνασι Βίβλοι, ων τας μεν τριάκοντα εξ την πάσαν Αιγύπτου περιέχοντα φιλοσοφίαν εκμανθάνουσιν, τας δε λοιπάς εξ οι παστρόφοι ιατρικής ούσας. Και τα μεν Αιγυπτίων ως εν βραχαί φάνας τοιαύτα, Ινδών δε φιλοσοφίαν» (Στοβαίος 10.)

Ο Στοβαίος ιστορώντας τα επί του Ερμή μας λέει ,ότι: «Οι κρυμμένες διαχρονικές αξίες για τη ζωή διδάχτηκαν από εκείνον (τον Ερμή), όλες οι τέχνες και οι επιστήμες εισήχθηκαν και καθιερώθηκαν απ’ την ανθρωπότητα. Ο λόγος του Ερμή ξεχύθηκε και κάλυψε την οικουμένη, πείθοντας τους Έλληνες και όλα τα βάρβαρα έθνη. Σαράντα δύο είναι οι Ιεροί βίβλοι, οι τριάντα έξη βρίσκονται σε όλη την Αίγυπτο περιέχουν φιλοσοφία οι άλλοι έξη είναι οι παν τροφοί της ιατρικής. Όσα λοιπόν υπήρχαν επάνω στα ιερά σαράντα δύο βιβλία, φανερώθηκαν και στην Ινδών την φιλοσοφία. ( Στοβαίος 8-10.)

Ποιος ήταν όμως ο Ιωάννης ο Στοβαίος που έζησε στα 450 μετά Χριστού, και καταγόταν απ’ τους Στόβους της Μακεδονίας;

Η ιστορία κατέγραψε πως ήταν μελετητής της αρχαίας ελληνικής γραμματείας που κατείχε μέγα πλήθος φιλοσοφικών και θεοσοφικών έργων και που αιτία αυτών έγραψε την τετράτομη πραγματεία του <ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ> με τίτλο, <Εκλογαί — Αποφθέγματα — Υποθήκαι>, έτσι διασώθηκαν πολλά κείμενα αιώνων. Στο πρώτο βιβλίο υπάρχουν θέματα μεταφυσικής, φυσικής, στο δεύτερο θέματα γνωσιολογικά και ηθικά, στο τρίτο μόνο ηθικά και στο τέταρτο ποίκιλα θέματα. Παντού αναφέρετε σε ένα μόνο θεό Ερμή και μόνο αυτόν τον έλληνα που μεταφέρθηκαν οι διδαχές του για την θρησκεία, την φιλοσοφία, τις επιστήμες σε όλη την οικουμένη.  Ο Στοβαίος βασιζόμενος στην ελληνική γνώση, αναλύει την επιρροή που είχε τούτη σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο, Αίγυπτο, Βαβυλωνία, Ινδία, Βακτριανή, Κίνα και στον Εβραϊκό λαό, γράφει: «Οι φιλοσοφικές, θρησκευτικές και ιατρικές γνώσεις του Μωυσή ήσαν κι αυτές επιτεύγματα του Ερμή, τα στοιχεία των οποίων τα διδάχθηκε ο Μωυσής στην Αίγυπτο. Η δημιουργία του κόσμου όπως την διηγείται ο Μωυσής στην Εβραϊκή βίβλο στο κεφάλαιο της Γένεσης, είναι η κοσμογονία του θεού Ερμή των Ελλήνων. «…τα ρητά των βιβλίων του Ερμή τα εδανείσθησαν κι’ ο Ορφέας και ο Μωυσής». (Στοβαίος 12.)

 

                                        

 

Συνεχίζεται….

 

Μελέτη.

Άννα Π.Ε.

  

 

Advertisements