ΕΡΜΗΣ ο Τρισμέγιστος.

 

Ο Στοβαίος (5ος αιώνας μ. Χ.), γράφει ιστορώντας: Όλοι αυτοί οι θρησκευτικοί ηγέτες λαών δεν υπήρξαν οι δημιουργοί των δογμάτων τους αλλά απλώς μαθητές και εισηγητές της μονοθεϊστικής Ελληνικής θρησκείας της εποχής του Ερμή του Τρισμέγιστου. (Η περίοδο της οποίας τοποθετείται την ένατη έως έβδομη χιλιετηρίδα π.Χ.) 

 

                                                         

                                               

                                                        

 

                                                       <<Ο σμαραγδένιος πίναξ.>>

 

Ι. Είναι αληθέστατον, αψευδέστατον, βεβαιότατον.

ΙΙ. Τα προς τα κάτω, αναλογεί τω προς τα άνω, και το προς τα άνω είναι ανάλογον τω προς τα κάτω. Προς επιτέλεσιν των θαυμασίων του Ενός μόνου Πλάσματος.

ΙΙΙ. Και όπως πάντα προήλθον εξ Ενός πράγματός, δια της Σκέψεως Ενός, ούτω τα πάντα εγεννήθησαν εκ του Όντος τούτου δια προσαρμογής.

ΙV. Πατήρ μου είναι ο Ήλιος, μήτηρ του η Σελήνη, ο άνεμος έφερεν αυτό εν γαστρί, η γη είναι η τροφός του.

V.  Ο πατήρ του παντός είναι το Τέλεσμα. Η δύναμις αυτού γίνεται μεγίστη, όταν μετατραπή εις γην.

VI. Θέλεις χωρίσει την γην από του πυρός, το λεπτόν από του πυκνού ηπίως και μετά μεγάλης επιδεξιότητος.

VII. Θέλει τότε ανέλθει από της γης εις τον ουρανόν και πάραυτα θέλει κατέλθει εκ νέου επί της γης, ένθα θα συλλέξη τη δύναμιν των ανωτέρων και κατωτέρων πραγμάτων.

VIII. Θέλεις ούτω αποκτήσει πάσαν του Κόσμου την Δόξαν και πάσα σκοτία θέλει στην μακράν σου.

ΙΧ. Αυτή εστίν η κραταιά δύναμις πάσης δυνάμεως, διότι θα νηκήση παν το λεπτόν, και θα διαπεράση παν το στερεόν.

Χ. Ούτω εδημιουργήθη ο Κόσμος.

ΧΙ. Εκ των άνω υποδείξεων θέλουσι πηγάσει απειράριθμοι εφαρμογαί των οποίων το μέσον επιτεύξεως ενδείκνυται ενταύθα.

ΧΙΙ. Δια τούτο εκλήθην Ερμής ο Τρισμέγιστος, κεκτημένος τα τρία μέρη της Παγκοσμίου Φιλοσοφίας. – (Αληθώς λέγω Υμίν: παν ό, τι είπον περί της κατεργασίας του Ήλιου είναι πλήρες).

 

Άννα Π. Ε.

 

 

 

  

Advertisements